Vereniging van Eigenaars

 

Algemeen

De Vereniging van Eigenaars (VvE) is de vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. De VvE zorgt voor het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke financiële belangen van de eigenaren. De VvE kent vier wettelijk verplichte organen: het (dagelijks) bestuur, de algemene ledenvergadering, de voorzitter van de (leden)vergadering en de kascontrolecommissie.

 

Splitsingsaktes
De splitsingsakte is bij het ontstaan van de VvE door de notaris opgesteld en vastgelegd. De notaris heeft daarmee het juridische fundament van de VvE gelegd. De akte is ingeschreven in de openbare en niet openbare registers van het kadaster. Iedereen heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte. In de akte van splitsing is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten conform een verdeelsleutel vastgelegd. Daarnaast bevat de splitsingsakte het reglement van de VvE (Statuten) en een splitsingstekening, waarop te zien is welke delen van het pand gemeenschappelijk en welke delen privé zijn.

 

Huishoudelijk regelement

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de splitsingsakte, waarin nadere regels gesteld kunnen worden over het gebruik van de privé-gedeelten (de appartementen), over de gemeenschappelijke gedeelten (trappenhuis, galerijen), geluidsoverlast of over andere zaken die niet in de splitsingsakte staan.

 

Het bestuur
Het bestuur wordt uitgeoefend door één of meerdere bestuurders, die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering worden benoemd. Het bestuur schrijft tenminste tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) uit. Hier vind u een overzicht van het bestuur.

De VVE van Quatre Mains schrijft tweemaal per jaar een ALV uit. Eén in het voorjaar waar zij verantwoording aflegt over het financiële resultaat en in het najaar waar de begroting op de agenda staat.

 

De algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Stemgerechtigd zijn de eigenaars, onverminderd hetgeen in het Burgerlijk Wetboek Boek 5, artikel 123 derde lid bepaald wordt voor vruchtgebruikers. Als u niet aanwezig kunt zijn op de ledenvergadering, dan kunt u een andere persoon machtigen om namens u te stemmen.

Het bestuur wordt door de vergadering benoemd en ontslagen. Daarom kan een bestuurder nooit zomaar zijn of haar functie neerleggen. Reden hiervoor is om ervoor te zorgen dat een VvE nooit zonder bestuur komt te zitten. Dat is ook de reden dat bij de oprichting van de VvE een eerste bestuur benoemd moet worden in de splitsingsakte. Daarna kunnen personen die dat willen zich verkiesbaar stellen en door de vergadering gekozen worden.

 

De kascontrolecommissie
De Kascontrolecommissie bestaat uit tenminste 3 leden van de Vereniging van Eigenaren die in het voorjaar van elk jaar, voorafgaande aan de voorjaarsvergadering, de stukken van de penningmeester en de boeken van de VvE QuatreMains controleren. Voor het lidmaatschap van de kascontrolecommissie is een roulatieschema opgesteld zodat elk jaar iemand nieuw toetreedt en twee leden aanblijven als zij nog beschikbaar zijn.

De kascontrolecommissie geeft haar bevindingen weer in een brief aan de algemene ledenvergadering die dan kan besluiten om bestuur en penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar.